TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8amBJJBJJBJJ
11amBJJ Tournament Team
5pmUSA Wrestling MS&HSUSA Wrestling MS&HSUSA Wrestling MS&HSUSA Wrestling MS&HS
5:30pmKids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
Teen BJJ(11-14)Kids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
Teen BJJ(11-14)Kids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
6pmBoxing Intro(30 min)Boxing Intro(30 min)
6:30pmBJJ All Level
Kickboxing Level 1
Kickboxing Intro(35min)
BJJ Level 1
Muay-Thai Level 2
No-Gi BJJ
Kickboxing Level 1
BJJ Level 1
Muay-Thai Level 2
MMA Drill
Kickboxing All Level
BJJ All Level
7pmBoxing Inter/AdvBoxing Inter/AdvBoxing Inter/AdvBoxing Inter/Adv
7:30pmTournament TeamTournament Team
HS= High SchoolMS=Middle School
ES=Elementary School